Umenie

Z výstavy Keď umenie pomáha

PhDr. Ján Bartko

Ján Bartko je rodákom z Dúžavy (4.11.1948), je už známy prešovský výtvarník a zároveň dlhoročný pedagóg pôsobiaci na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ján Bartko sa systematicky a takmer výhradne zaoberá maľbou plenéru. Ide o inšpirované a inšpiratívne vízie krajiny (slovenskej i gréckej) a jedinečnou, preň vlastnou vizualizáciou, výtvarnými prostriedkami dokáže realitu ešte zosilniť. Okrajovo sa dotýka vzťahu maľby a architektúry, pričom je typické vrstvenie architektonických prvkov. Farebnosťou svojich obrazov sa nesnaží provokovať, či útočiť na diváka, nechce šokovať. Je zmyslový i zmyselný. Vizuálne ide ruka v ruke s akustickým. Pri komunikácii s dielom počuť šuchot nôh na chodníku, zďaleka znie grécka pieseň, husle clivo hrajú a na prázdne stoličky usadnú už len spomienky. Skrz svet fantázie, citov, prostredníctvom metafor sa dostávame na miesta, ku ktorým má autor vrúcny vzťah (a možno ich robí krajšími aké sú)… Z jednej steny diváka pohltia väčšie obrazy s úchvatným výhľadom na more, z ďalších sú to malebné zákutia známeho mesta. V maľbách a pasteloch bohato využíva priesvity svetla, symbolickú priebehovosť, impresívne stvárnenie krajiny, pri niektorých dielach nemožno vylúčiť ani surrealistické interpretácie. Obrazy Jána Bartka sú oázou, kde môžeme nazbierať nové sily a energiu, sú plné vysnívaných ostrovov a snových miest, kam vedú naše myšlienky, kde cítiť poryvy vetra, ale i pokoj podvečerov...