2 % pre Centrum Svetielko

Občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe vzájomnej spolupráce, podpory a spoločného úsilia rodičov a učiteľov viacnásobne postihnutých detí v Prešove.

Všeobecné ciele združenia sú obsiahnuté v hlavnom dokumente združenia – stanovách.

Hlavné ciele sú:

  • všeobecnú podporu viacnásobne postihnutých detí,
  • poskytovanie podpory a poradenstva rodinám týchto deti
  • podpora vzdelávania, rehabilitácie či vzdelávania pedagógov,
  • založenie a prevádzkovanie denného stacionára pre túto cieľovú skupinu.

Denné centrum Svetielko

Naše občianske združenie má už vo svojich stanovách za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné služby a zabezpečiť primerané o odborné vzdelávanie viacnásobne postihnutým deťom, a to formou denného centra. Ten poskytuje široký priestor nielen pre komplexnú rehabilitačnú starostlivosť, ktorú  priamo na mieste poskytujú kvalifikovaní terapeuti, ale aj priestor na individuálnu výchovno-vzdelávaciu intervenciu zo strany kompetentného špeciálneho pedagóga.

Ďalšie ciele

Ďalším cieľom nášho projektu je aj pomoc rodinám, keď im chceme zabezpečiť starostlivosť a služby pre ich deti aspoň v rozsahu vyučovacej povinnosti, t.j. 20 hodín týždenne. Pre niektorých rodičov, hlavne matky, je to jediný čas, kedy si môžu „oddýchnuť“ alebo odreagovať sa od detí, ktoré majú na starosti nepretržite 24 hodín denne počas ich života.

Terapie a skutočný stav

Viacnásobne postihnuté deti sú v súčasnosti na okraji záujmu spoločnosti. Rodičia si často musia s námahou hľadať zariadenie, ktoré by ich dieťa prijalo, napríklad na vzdelávanie a zároveň malo preňho vytvorené primerané podmienky, či už priestorové alebo personálne. V školách stále pretrvávajú bariéry, ktoré tieto deti izolujú od ostatných, alebo sťažujú personálu každodennú prácu s týmito deťmi, ktoré sú zväčša na invalidných vozíčkoch. Navyše tieto deti potrebujú pravidelnú rehabilitáciu, cvičenie, logopedickú intervenciu či psychologickú pomoc. Nie každá škola má vlastného psychológa, logopéda, fyzioterapeuta a ďalších špecialistov, ktorí by boli potrební vzhľadom na potreby niektorých žiakov školy. Terapie pre viacnásobne postihnutých žiakov sa tak dajú v škole realizovať iba cez jednotlivé projekty, ktorým musia učitelia venovať veľa svojho času a nie vždy sa dočkajú podpory.